kraska

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 2584 11 16461 11278 655 4528 1683
Судоку 2417 3 44918 40460 6 4452 1882
Гомоку 2299 - 1895 1000 9 886 120
Блокинг 2212 - 585 345 49 191 38
Фишер рандом шатар 1978 - 1082 734 47 301 216
Стак 4 D 1940 - 1348 899 25 424 33
3 чек 1866 - 403 288 0 115 42
Пэнтэ 1859 - 315 192 0 123 20
Double up 1741 - 313 300 0 13 46
Коннэкт 4 1586 - 666 322 44 300 15
Lines of action 1569 - 29 20 0 9 6
Отелло 1569 34 393 173 2 218 25
Орос даам 1522 - 240 98 23 119 16
рэнзү 1492 - 19 12 0 7 2
Үно 1484 - 2075 1021 0 1054 222
Энтропи 1423 - 59 41 2 16 1
Бисмарк 1400 - 2 1 0 1 0
Техас Холдэм 1400 - 10 2 4 4 1
Drawing 1400 - 9 4 4 1 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 2 0 0 2 0
Бразил даам 1400 - 1 0 0 1 0
өгдөг даам 1378 - 60 24 0 36 2
Олон тоглогчийн дурак 1377 - 7 3 0 4 1
олон улсын даам 1375 - 10 1 1 8 1
Дурак 1365 - 42 17 0 25 7
Саску 1333 - 12 3 3 6 1
Дурак пасс 1327 - 40 18 0 22 5
Англи даам 1271 - 19 4 0 15 4

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 2718 05:57 01:11
Хэцүү 2853 04:25 01:11
Дундаж 3194 02:55 00:49
Хялбар 3432 01:21 00:29
Судоку 6x6
Дундаж 9150 00:29 00:11
Хялбар 5141 00:17 00:08
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 2733 05:03 01:01
Дундаж 2786 03:30 00:51
Хялбар 2847 02:16 00:41
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 496 07:19 01:46
Дундаж 696 05:23 01:34
Хялбар 851 02:05 00:45
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1864 01:04 00:18
Хялбар 1601 00:22 00:11
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:23:06 17.08.2019ны өдөр