Чансаа тодорхойлох

Тоглогч өөр нэгэн бүртгэлтэй тоглогчтой рэйтинг тооцох тоглолт хийсэнээр чансаагаа тодорхойлуулна. Хэрэв 14 хоногийн турш нэг ч тоглолт хийгээгүй бол тэр хүн чансаагаа алдана.

Vint.ee рэйтинг систем

Vint.ee дээр тоглогч өөр нэгэн бүртгэлтэй тоглогчтой рэйтинг тооцох тоглолт хийсэнээр рэйтинг нь өөрчлөгдөнө. Рэйтинг дараахь байдлаар тооцогдоно:

Formula:: R(new) = R(old) + (S x 21) + (R(opponent) - R(old)) / 36
    where: R(new) = R(old) + (S x 21) + (R(opponent) - R(old)) Нэмэлтээр дараахь дүрмийг баримтлана:
Хэрэглэгчийн түвшин: Хүчтэй