Đạt hạng

Người chơi đạt hạng khi anh ta chơi một trò chơi có thay đổi xếp hạng so với một người chơi khác đã đăng ký. Người đó sẽ mất xếp hạng khi không chơi trò chơi nào trong thời gian 14 ngày.

Hệ thống đánh giá Vint.ee

Trong vint.ee, xếp hạng của bạn chỉ thay đổi khi bạn chơi chống lại một người chơi đã đăng ký khác. Xếp hạng được tính theo cách sau:

Công thức:: R(mới) = R(cũ) + (S x 21) + (R(đối thủ) - R(cũ)) / 36
    nơi: Ngoài ra, áp dụng các quy tắc sau:
Cấp độ người dùng: