Câu Lạc Bộ VIP của Vint.ee

Người dùng VIP của Vint.ee có thể sử dụng toàn bộ chức năng của chúng tôi:

Làm thế nào để tham gia câu lạc bộ VIP của vint.ee?

1) Mua tín dụng vint.ee: http://www.vint.ee/vi-vn/add-credit
2) Mua trạng thái VIP với tín dụng đó: http://www.vint.ee/vi-vn/add-vip

Giá trạng thái VIP:

*Một ngày 6 tín dụng (0,6 EUR)

*Một tuần 30 tín dụng (3 EUR)

*Một tháng 95 tín dụng (9,5 EUR)

Khi trở thành thành viên của câu lạc bộ VIP, bạn giúp chúng tôi chi trả các chi phí bảo dưỡng và phát triển Vint.ee!