Olympiad Thể thao Trí tuệ

Olympiad Thể thao Trí tuệ là một cuộc thi dành cho học sinh Estonia. Cuộc thi là miễn phí và được tổ chức trực tuyến - sinh viên có thể tham gia từ trường của họ.

Các giải đấu được tổ chức trong năm trò chơi: Cờ đam Nga, Cờ vua, Gomoku, SudokuCrosswords.
4 giải đấu được tổ chức trong mỗi trò chơi ở ba nhóm tuổi: trường tiểu học, trường cơ sởtrường trung học.

Đã có 5802 sinh viên từ 190 trường tham gia suốt những năm qua!

Tổ chức

Liên đoàn thể thao trí tuệ Estonia, Liên đoàn Cờ đam Estonia, Liên đoàn cờ vua Estonia, Liên đoàn renju Estonia
2023/2024

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Ô chữ Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2022/2023

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Ô chữ Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2021/2022

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Ô chữ Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2020/2021

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Ô chữ Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2019/2020

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2018/2019

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2017/2018

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2016/2017

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2015/2016

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2014/2015

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2013/2014

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
2012/2013

Người tham gia

Giải đấu

Kết quả

Cờ đam Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Cờ Vua Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Gomoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Sudoku Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học
Kết quả tổng hợp Trường tiểu học Trường cơ sở Trường trung học