Bảng xếp hạng: Cờ Vua Fischer Random


Đọc: Hệ thống rating của Vint.ee
Xếp hạng Tên người dùng Rating Số trò chơi Tỷ lệ thắng Tỷ lệ hòa  
1 PC-Figo37 1421 1 100 % 0 % Trò chơi của người dùng
2 PC-Samuel6 1421 1 100 % 0 % Trò chơi của người dùng
3 SWEHanna 1421 1 100 % 0 % Trò chơi của người dùng
4 PC-Eurico42 1379 1 0 % 0 % Trò chơi của người dùng
5 PC-horus19 1379 1 0 % 0 % Trò chơi của người dùng
6 SWELovisa 1379 1 0 % 0 % Trò chơi của người dùng